Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Dolnośląskiego

TOWARZYSTWO  PRZYJACIÓŁ  DZIECI

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

58-500 Jelenia Góra  Al. Wojska Polskiego 18

tel. 79 77 37 580  fax 75 75 22 800

KRS: 0000198933     REGON: 932986502    NIP: 8982043971

organizacja pożytku publicznego

 

                                                                                Jelenia Góra dn. 03. 04. 2017 r.

                                                                            

 

 

 

 

                Informacja o Zjeździe Sprawozdawczym Delegatów Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jeleniej Górze w dniu 1 kwietnia 2017 r.

 

W minioną sobotę w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze odbył się Zjazd Delegatów TPD Regionu Dolnego Śląska, podsumowujący połowę kadencji i działalność Zarządu Regionalnego za lata 2015-2016. Obrady rozpoczęto od występu – prezentacji działalności artystycznej dwóch zespołów :

1/  Integracyjnego Zespołu Instrumentalnego ” CANTO ” działającego od 2008 roku przy Szkole Podstawowej

Nr   8 w Jeleniej Górze / Integracyjnej /, pod kierunkiem p. Anny Szewczuk,

2/ Zespołu teatralno-wokalnego  „BAJECZKA” Szkoły Podstawowej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w Jeleniej Górze pod kierunkiem p. Ewy Poniatowskiej i p. Moniki Mikulskiej.

Przy obu jednostkach oświatowych działają Koła Przyjaciół Dzieci.

Prezentacja obu zespołów przyjęta została przez Delegatów i Gości Zjazdu z wielką aprobatą, podziwem i uznaniem dla talentów i uzdolnień dzieci oraz wyjątkowego zaangażowania prowadzących nauczycieli – pedagogów obu szkół.  Uczestnicy wyrazili to długimi brawami, a organizatorzy podziękowaniami , kwiatami oraz upominkami dla dzieci. Zaprezentowane z sukcesem efekty pracy i osiągnięcia tych dzieci są dowodem na wielki sens pracy z Nimi , okazywania wszelkiej, możliwej pomocy ze strony szkół, nauczycieli oraz wsparcia właśnie Przyjaciół Dzieci z naszego Towarzystwa – o czym zapewnił prezes TPD.

Wśród Gości Zjazdu byli : p. Zofia Czernow – poseł na Sejm RP, p. Piotr Paczóski – z-ca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, p. Zygmunt Nowaczyk – z-ca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, jednocześnie członek Prezydium Zarządu Głównego  TPD, p. Zbigniew Ładziński – Starszy Cechy Dolnośląskiej Izby Rzemieślnicze, od lat społecznik i przyjaciel dzieci, Włodzimierz Szyposz – Honorowy Członek TPD z Legnicy, p. Maria Silbert-Salabura – dyr. Szk. Podst. Nr 8 w Jeleniej Górze. p. Danuta Pawłowicz – dyr. ZSLiZ Nr 2 w Jeleniej Górze, której organizatorzy szczególnie dziękują za gościnę , miłą oprawę i atmosferę oraz bardzo smaczny obiad, p.Sabina Wach – z-ca dyr.SOSzW  w Jeleniej Górze.

Zjazd Sprawozdawczy był również okazją do uhonorowania odznaczeniami TPD zasłużonych, wieloletnich działaczy Towarzystwa.

Złota Odznaka Zasłużonego Działacza TPD   :

 p. Krystyna Młodnicka z Jeleniej Góry

p. Renata Nicpoń z Legnicy

Srebrna Odznaka Zasłużonego Działacza TPD :

 p. Katarzyna Bielewicz-Czyczkan z  Kamiennej Góry                                                       

p. Dariusz Czekaj z Legnicy                          

Odznaka „Przyjaciel Dziecka ”  :

p. Katarzyna Rydzy z Legnicy,

p. Paweł Dziopa z Legnicy

 

Sprawozdania z działalności Zarządu Regionu TPD za lata 2015-2016 oraz najważniejszych dokonań działaczy TPD z terenu Dolnego Śląska przedstawił prezes Zarządu Ryszard Wach. Delegaci Zjazdu otrzymali informacje w formie pisemnej. Poszczególne Zarządy Okręgowe TPD z Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha i Wrocławia sporządziły obszerny opis własnych dokonań, realizowanych zadań i ogólnej działalności pomocowej na rzecz dzieci i rodzin wymagających różnych form wsparcia. Prezes zwrócił uwagę na istotne i konkretne dokonania w tym przedstawił dane o organizacji i zrealizowanych zadaniach, wśród nich:

1/ aktualne dane organizacyjne:

    – ilość kół TPD             – 246, w tym 28 kół specjalistycznych ze względu na schorzenia zdrowotne dzieci,

    – ilość  członków TPD – 5584,

    – placówki wsparcia dziennego  – 14 / środowiskowe ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe i inn /,

    – Warsztaty Terapii Zajęciowej  – 2

    – punkty poradnictwa psychologicznego – 3 oraz kilkanaście innych punktów i grup wsparcia,

    – różne formy wypoczynku  w 2016 r.  –  5047 uczestników  na 124 turnusach, w tym rehabilitacyjnych,

    – różne formy pomocy materialnej  w 2016 r. –  ok. 13,5 tys. dzieci i młodzieży / dot. pomocy finansowej. pomocy rzeczowej, dożywiania, okazjonalnej – paczki, upominki, nagrody… /.

 

Zwrócono uwagę, że znaczną, odczuwalną poprawę sytuacji wśród dzieci i rodzin na wsi i w mieście, niesie program rządowy 500+. Więcej dzieci korzystało z wypoczynku zimowego i letniego, spadek ubóstwa …

Prezes podkreślił, że tak duże zaangażowanie, motywacja, pomysłowość i zbiorcze efekty są wynikiem tego, że Region Dolnośląski TPD funkcjonuje na zasadzie dużej autonomii, swobody, dowolności form i metod pracy.

Zarząd Regionu jest bardziej koordynatorem, inicjatorem, wspierającym i pomagającym jednostkom organizacyjnym. Główny ciężar zadań oraz uprawnienia kumulują się w oddziałach okręgowych, które prowadzą także obsługę finansową realizowanych zadań i programów. Innym atutem jest bardzo duża różnorodność form pracy, bez narzucania odgórnego, każdy okręg wyróżnia się swoją specyfiką.

Przykładowo: Legnica – największy okręg TPD w Regionie i w Polsce rozwinął największą sieć kół w szkołach i przedszkolach, organizuje mnóstwo imprez dla dzieci, wypoczynek, okręg jeleniogórski posiada własną bazę tj. 2 schroniska młodzieżowe, ośrodek kolonijny, dużą ilość kół i działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych, okręg wałbrzyski wyróżnia się ilością placówek i działań opiekuńczo-profilaktycznych, poradnictwem i wsparciem rodzin.  Efektem tego- w ramach TPD w kraju zajmujemy miejsca czołowe w wybranych działaniach.

 

 

 

                                                                 Za Zarząd Regionu

                                                                                                Ryszard Wach-prezes